Aktuality

2.1.2014

Projekt HELPTECH je úspěšně za námi!

Po 36 měsících společné práce dospěl projekt díky úsilí všech 17 projektových partnerů  k úspěšnému závěru a může se pochlubit skvělými výsledky – v rámci projektových praxí bylo podpořeno 4187 žáků a 321 pracovníků v dalším vzdělávání a jako další výstup projektu bylo vytvořeno sedm metodických příruček, které shrnují tříletou dobrou praxi a zkušenosti všech zúčastněných partnerů a mohou se tak stát užitečným nástrojem pro prakticky kteroukoliv odbornou školu v ČR v oblasti organizace projektových praxí, spolupráce s firemním sektorem i karierní vedení a rozvoj žáků a propagace řemeslných oborů. Na webových stránkách projektu v sekci Ke stažení jsou volně dostupné následující metodické materiály a příručky:

 

  • Inovovaný systém spolupráce škol
  • Motivační program spolupráce školy a zaměstnavatele,
  • Inovované nástroje kariérového poradenství pro odborné střední školy v ČR
  • Metodická podpora v efektivní komunikaci školy s rodiči s akcentem propagace řemesel a problematiky prevence předčasných odchodů z těchto oborů
  • Projektová příručka pro realizaci odborných praxí
  • Inovované ŠVP vybraných technických oborů
  • Celková analýza projektu jako podklad pro kvalitní průběh praxí a praktického vyučování

12.12.2013

Dne 10.prosince 2013 proběhl na Středním odborném učilišti tradičních řemesel v Brně závěrečný konferenční workshop projektu HELPTECH, na kterém krátce před koncem projektu účastníci shrnuli své praktické zkušenosti a výsledky a zhodnotili aktivity, realizované během tříletého projektového období. Celý průběh projektu ukazuje, že jeho témata – podpora zapojení zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů do procesu odborného vzdělávání a inovace odborné výuky – byly zvoleny dobře a představují pro všechny účastníky projektu jednu z priorit jejich každodenní práce. Výstupy z dosavadních aktivit byly plně využity a uplatněny při tvorbě projektových výstupů pro potřebu dalších školo v ČR.

31.10.2013

Sedmá monitorovací zpráva projektu HELPTECH byla úspěšně podána a zbývají nám tři poslední měsíce projektu, během kterých budeme především společně s partnery sumarizovat dosažené výsledky a ladit do konečné podoby projektové výstupy a metodické materiály pro podporu karierního rozvoje, spolupráci s firemním sektorem a inovativní organizace odborných praxí. Průběžné součty ukazují, že jsme splnili a překročili řadu hodnot monitorovacích indikátorů, ale konečné součty se ukáží až při zpracování závěrečné zprávy, kterou musíme předložit do konce února 2014.

30.4.2013

Dne 28.4.2013 byla úspěšně zpracována a podána další monitorovací zpráva projektu HELPTECH. Během monitorovaného období pracovalo projektové partnerství podle plánu na klíčových aktivitách 1-5 a připravovalo se na poslední klíčovou aktivitu 6 – Diseminaci projektových výstupů a výsledků

1.2.2013

Projekt HELPTECH, reg.č. CZ.1.0/1.1.00/14.0152, realizovaný a financovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pokročil do další fáze svých aktivit, kdy probíhá realizace celkem 54 ko-aktivních koučingových workshopů v karierním poradenství, která bude probíhat v následujícím i dalším navazujícím monitorovacím období prakticky až do konce projektu na všech partnerských školách. Z jednotlivých workshopů bude zpracována dokumentace, analýza zpětné vazby účastníků a doporučení pro proces karierního poradenství v jednotlivých školách. Souhrnné analýzy a výstupy budou jako příklad dobré praxe využity i v metodické příručce projektu, tak aby sloužily bez omezení i dalším odborným školám v jejich práci a výuce.

Stejně tak probíhá i realizace žákovských a studentských workshopů, jejichž nejúspěšnější realizátoři se zúčastní odborných zahraničních exkurzí.

Všechny klíčové aktivity projektu probíhají hladce a těší nás, že cíle projektu Helptech jsou tak naplňovány podle plánu.

8.12.2012

Dne 28. listopadu 2012 proběhl další pracovní seminář projektu HELPTECH, realizovaného a financovaného v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, během kterého partneři hodnotili aktivity, uskutečněné v průběhu druhého projektového roku, a plánovali realizaci dalších projektových úkolů.

Praxe studentů podle inovativního projektového schématu již plynule běží ve všech partnerských školách i smluvních pracovištích, metodické materiály projektu dostávají konkrétní podobu a jsou doplňovány praktickou zpětnou vazbou zúčastněných odborníků, v září proběhlo intezivní třídenní školení interních karierních koučů, kterého se zúčastnili zástupci partnerských škol, a v současnosti začíná realizace karierních koučingových workshopů na jednotlivých zapojených školách, kterými projde během zbývajícího projektového času přes 1500 studentů. Školy začínají řešit žákovské projekty, jejichž nejúspěšnější autoři se zúčastní v průběhu třetího projektového roku odborných zahraničních exkurzí. Dosavadní výsledky projektu jsou velmi potěšující, protože potvrzují původní ideu projektu, že metody a postupy v odborném řemeslném vzdělávání lze invovat a zkvalitnit, pokud spojí svoji invenci a profesní zkušenost všichni, kteří se vzdělávání účastní a mají stejný cíl.

17.6.2012

Projekt HELPTECH, reg.č. CZ.1.0/1.1.00/14.0152, realizovaný a financovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pokročil do další fáze svých aktivit, kdy začala intenzivní příprava na realizaci klíčové aktivity 2, zabývající se inovovanou formou přípravy a rozvoje nástrojů kariérového poradenství v oblasti řemeslných a technických oborů. V rámci této aktivity projektu projdou studenti programem systemického koaktivního koučování, které jim pomůže ujasnit si osobní i profesní priority a lépe se připravit na výzvy a očekávání, které před ně bude klást trh práce ve stále více se globalizujícím světě. V této fázi projektu všichni partneři aktuálně také hodnotí pracovní verze podpůrných metodických materiálů, vytvořených realizačním týmem projektu, které budou po ukončení projektu sloužit jako návod a příklad dobré praxe pro celý sektor odborného školství. Všechny projektové aktivity a data slouží pro průběžnou analýzu a přípravu konečné analýzy projektu jako jednoho z důležitých projektových výstupů.

6.4.2012

V průběhu monitorovacího období 4 byla zahájena dvě plánovaná výběrová řízení na nákup pracovních oděvů a na dodávku ICT technologií ( dodatečné výběrové řízení odsouhlasené v rámci nepodstatné změny projektu v předchozí monitorovací zprávě. ) Klíčové aktivity projektu probíhaly bez problémů a zkušenosti ze všech aktivit, především z klíčové aktivity 1, realizace projektových praxí, pomáhaly v jednodušším a hladším procesu naplňování cílů projektu.

V průběhu monitorovacího období bylo zahájeno také výběrové řízení na dodavatele ko-aktivního koučingu a v rámci jednotlivých partnerských škol pokračovala příprava žáků a pedagogických pracovníků pro účast v těchto aktivitách, příprava organizace těchto aktivit a detailnější identifikace oblastí na které bude nejefektivnější ko-aktivní koučink zaměřit.

9.1.2012

Ve čtvrtek 15.prosince 2011 proběhlo na Středním odborném učilišti tradičních řemesel v Brně pracovní setkání partnerů projektu HELPTECH, reg.č. CZ.1.0/1.1.00/14.0152, realizovaného v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zástupci partnerských škol a organizací zhodnotili aktivity, realizované během prvního projektového roku, a především si vyměnili zkušenosti, získané při realizaci prvních projektových praxí. Dosavadní průběh projektu ukazuje, že jeho témata – podpora zapojení zaměstnavatelů a dalších socálních partnerů do procesu odborného vzdělávání a invovace odborné výuky – byly zvoleny dobře a představují pro všechny účastníky projektu jednu z priorit jejich každodenní práce. Výstupy z dosavadních aktivit budou využity při realizaci dalších projektových aktivit v následujícím období.

V rámci aktivit KA1 realizovaných v jednotlivých partnerských školách realizace projektových praxí ve firmách a proces zpracování zpětné vazby od žáků, odborných garantů a sociálních partnerů. Všechny projektové aktivity a získaná zpětná vazba byla byly analyzované a sloužily jako jeden z podkladů a zdrojů při postupném vytváření metodických materiálů projektu. Během klíčové aktivity pokračovaly výjezdní schůzky projektového týmu s partnerskými školami a profesními organizacemi, na kterých byl konzultován průběh projektu a možnosti jeho dalšího rozvíjení a využití.

Během monitorovacího období byly v rámci průzkumu trhu vztahujícímu se ke klíčové aktivitě 2 vybrány vzdělávací organizace vhodné pro oslovení v rámci chystaného výběrového řízení na dodávku ko-aktivního koučingu a byla zahájena příprava zadávací dokumentace pro toto výběrové řízení.

Začala příprava organizace odborných zahraničních praxí projektu, která je obsahem klíčové aktivity 4 a byly vyhodnoceny první dodané evaluační zprávy průběžné projektové evaluace – klíčové aktivity 5.

19.10.2011

Během měsíce dubna, května a června pokračovala podle projektového plánu výjezdní jednání pracovníků realizačního týmu projektu s partnerskými školami, která byla zaměřená na přípravu a průběh klíčových aktivit týkajících se praxí ve firmách se specifickým cílením na sestavení individuálních programů praxe a jejich soulad se studijním plánem žáků, samotný výběr studentů pro praxi, výběr odborných garantů a práce s garanty v průběhu projektu, zpracování a podpisy smluv dotýkajících se praxí atd…

V rámci organizace příjemce, Středního odborného učiliště tradičních řemesel, a partnerské Vyšší odborné školy ELDO proběhly v průběhu měsíce května a června zkušební projektové praxe, které ověřily způsob její realizace a reakce žáků i odborných garantů a pedagogů, a posloužily jako zdroj důležité zpětné vazby pro tvorbu metodické příručky a proběhly také procesem evaluace, která prověřila plánované evaluační metody a postupy a otestovala formu dílčích a konečných výstupů.

Souběžně s jednáním a přípravami v rámci projektového partnerství i realizace zkušebních ověřovacích praxí probíhalo vyhledávání, hodnocení a zpracovávání externích i interních zdrojů a materiálů získaných z prostředí odborného vzdělávání v České republice i ze zahraničních zdrojů pro příprava metodických materiálů projektu, především Příručky pro praxe, která bude ve své úvodní pracovní verzi sloužit po celou dobu projektu jako živý metodický pracovní materiál, který bude doplňován, korigován a cíleně strukturován podle zpětné vazby, zkušeností a výsledků realizovaných projektových praxí.

V rámci monitorovacího období byla zpracováno, zadáno i vyhodnoceno výběrové řízení č 1 na dodávku ICT techniky, zpracované podle individuálních požadavků, specifikací a potřeb devíti partnerských škol.

Bylo zahájeno plánování realizace a tvorby společné osnovy stěžejního výstupu Klíčové aktivity 2 – ko-aktivního koučingového programu pro rozvoj tvořivého a inovativního myšlení žáků, jejich lepší orientaci a následnou uplatnitelnost sebe sama na trhu práce. Další aktivitou v rámci klíčové aktivity bylo zahájení přípravy na výběrové řízení č. 2 na dodávku služeb – Ko-aktivní koučing pro devět partnerských škol, který by měl probíhat během dalších dvou monitorovacích období projektu a který by měl ve svém výsledku iniciovat a podpořit ustanovení a vznik vyškolených skupin interních koučů z řad pedagogických pracovníků, kteří nastaví v rámci interních procesů karierového poradenství na jednotlivých školách nový směr práce se žáky a jejich podpory v dalším profesním i osobním uplatnění po absolvování studia.

Během monitorovaného období podle plánu a žadatel i partneři průběžně pracovali na přípravě a realizaci klíčové aktivity 3 – propagaci technických památek v regionu škol, podporu tradičních řemesel, udržitelnost řemeslných tradic v synergii s environmentálním chápáním udržitelného rozvoje i sociálního prostředí. V rámci přípravy na realizaci plánovaných stěžejních akcí klíčové aktivity byly zpracovány organizační a obsahové plány motivačních Dnů dovedností v Brně, Znojmě, Moravských Budějovicích, které budou koncipovány a využity i jako projektové dny projektu Helptech.

30.4.2011

Projekt HELPTECH úspěšně ukončil své první monitorovací období, v němž partnerské organizace zahájily společně přípravu na realizaci projektových praxí ve firmách – výběr vhodných firem, výběr firemních garantů, výběr studentů, přípravu individuálních plánů studentů, přípravu smluv o projektových praxích, výběr zástupců partnerů pro sestavení autorského týmu pro přípravu nových textových pomůcek. Během měsíce března byla zahájena výjezdní pracovní jednání projektových zaměstnanců žadatele se zástupci jednotlivých odborných škol účastnících se v projektu, aby příprava a průběh klíčových aktivit týkajících se praxí ve firmách byla realizována přesně podle projektového plánu a cílů.

Byly shromážděny a zpracovány podklady pro vytvoření zadávací dokumentace k výběrové mu řízení 001 – Nákup PC a SW pro 9 škol, které bude realizováno v průběhu druhého monitorovacího období.

17.2.2011

Ve středu 2. února 2011 proběhla v prostorách Středního odborného učiliště tradičních řemesel úvodní konference projektu HELPTECH, reg.č. CZ.1.0/1.1.00/14.0152, který je v rámci partnerství dalších osmi odborných škol a řady dalších partnerských organizací z oblasti vzdělávání, profesní sféry a veřejné správy realizovaný a financovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Za účasti zástupců žadatele, partnerských organizací a řady dalších pozvaných hostů byly prezentovány cíle, plánované aktivity a výstupy projektu, prezentovaly se partnerské organïzace a společně byly nastaveny základní postupy a zásady projektového a finančního řízení a komunikace v rámci partnerství.